#lovedaily

Posts tagged as #lovedaily on Instagram

21,196 Posts

પિતાના જીવનની ખાલી જગ્યા ભરનાર વ્યક્તિ દીકરી,
સમજણશક્તિ રૂપે પાણી ભરેલું માટલું છે દીકરી,
સબંધોને જકડી રાખનાર ડોર છે દીકરી,
અમૂલ્ય થી પણ અમૂલ્ય હીરો છે દીકરી,
પરિવાર ને ચેતવંતો રાખનાર વૃક્ષ છે દીકરી,
શાંત, ઉત્સાહ અને સંવેદનશીલતાથી ભરપૂર ઝરણું છે દીકરી,
જેનો જન્મજ માઁ તરીકે થાય તે છે દીકરી,
બે પરિવાર ને સમજી તેને સાચવનાર છે દીકરી,
પિતાનું બહાર ફરતું હૃદય છે દીકરી.
Follow @heart_connection__ 
Follow @heart_connection__ 
Follow @heart_connection__ 
Follow @heart_connection__ 
#gujjurocks #heartconnection #gujjurocks #gujju #ek_taro_sath #garvigujarat #white #orange #lover #love #lovedaily #pain #emotion #relation #couples #surat #ahmedabad #baroda #rajkot #junagadh #somnath #dwarka #morbi #kutch #bhuj #mehsana #aapdujunagadh #akshaykumar
🧡 Play more. Breathe deeper. 
Life is fleeting. This, RIGHT NOW, is what you've got. Live it. Feel everything. Use your magic. Connect. Succeed. Slow down. Whatever you need. 
The messages of this world are confusing and often wrong. 
How do we know our path, our truth? 
Listen. 
What do you hear, see, know?
In the highest good? 
Inhale. Feel. Fill up. 
Exhale. Deepen in. Let go. 
What's real? 
Do that. ❤
#lovedaily 
#successtips 
#empathy 
#leadershipconsulting
The parts you hide? Those parts are welcome here. 
We honor your whole self. We light a candle to your being-ness. 
#womenwholead 
#youbelonghere 
#mentalhealthawareness ~ 📸 @shayneberryphoto
Too often we overlook how blessed we really are! ❤️
.
“Give thanks in all circumstances; for this is the will of God in Christ Jesus for you." I Thessalonians 5:18
How about pan fried cod fish for a rainy day. #lovedaily #fish #dinner #instafood
Daily reminder to LOVE ❤
.
.
.
.
Know that every single moment you are sending your energy out into the universe-->and are in return getting that energy back to you.....that my friends is karma. 
I believe that everyone is capable of their wildest dreams! 
Live out your best life so that the world can live out its best life too ❤ 
#lovedaily #karma #connectedness #iloveyou #humanbeing #earthling #yogadaily #namastevibes 
#liveoutyourbestlife
🎡 #백수3일차 #쪼큼일하고싶어지는건기분탓일꺼야😇 하,,,
In 2 Corinthians 8, when Paul was talking to the Corinthian believers about their giving, he gave them the example of the churches in Macedonia. He said in verse 5, "They even did more than we had hoped, for their first action was to give themselves to the Lord and to us, just as God wanted them to do."
********************************
That just amazes me, because they didn't just give their money, but they gave themselves.
********************************
I wonder how many of us are willing to write our name down and stick that in the offering plate. Romans 12:1 says we should offer all of ourselves as a sacrifice to God.
********************************
This means living for God outside of church. It means being willing to give money, but it also means being ready to love anyone God brings across your path. It means being willing to use any resource you have for His kingdom.
********************************
So next time you're in church and the offering plate comes around, I encourage you to tell God that you're putting yourself all in for Him!
********************************
#GodFirst #WalkWithChrist #Grace #Strength #Prayer #GodIsLove #Peace #Praise #Joy #Love #Faith #Forgiveness #Hope #Mercy #Acceptance #Trust #ChristJesus #Rejoice #NoFear #Redeemed #Truth #Humility #GodIsLife #BeIntentional #StayConnected #LoveLikeJesus #LoveDaily #Integrity
Love 💕💞💗💓
.
.
.
.
.
#love #lovedaily #truefriends #followforlove #loveyourselffirst ✨
Pan fried salmon with no additional oil only from the fish. #lovedaily #dinnertime #salmon
"Ever since happiness heard your name, it has been running through the streets trying to find you." - #Hafiz
#mentalhealthawareness
•what’s your favorite fall desert?•
My manifestation box I found one that spoke to me. This magical creation box is process number 2 of 22. Thank you Abraham for explaining the process, so grateful to have found your wisdom. If you want to know more about the second process that Abraham teaches? Drop me a line... #mindsetchanger #mindsetadjuster #practiceselflove #selfdevelopmentme #lovethejourney #manifestationbabe #affirmation #gratefulness #behappy #lovedaily #lovedeeply #lightcodes #lovethejourneyoflife #begrateful #lovethejourney #manifestyourheartsdesires #abundancemama #ilovemylifesomuch #letabundancefindyou #magicalcreationbox #abrahamhicks #22processes
Open your eyes. Feel. 
Close your eyes. Breathe. 
#meditation 
#ifeelyou . . 📸 @shayneberryphoto
There are usually two sides to everything. The cross has two: a crucifixion side and a resurrection side. Jesus had to endure one side to get to the other. But if He hadn't endured, then we'd all still be left without a Savior and no forgiveness of our sins.
********************************
Hebrews 12:2 says that Jesus, for the joy of obtaining the prize on the other side of the cross, the resurrection, endured the pain. Like Jesus, we have to endure bad things. To endure means to outlast the devil; to be steadfast long enough to let the trial do whatever it's going to do in our lives and get from one side of the cross to the other.
********************************
Whether we're hit by an unexpected circumstance, suffering for doing something wrong or for resisting temptation and sin by doing what's right, we have to go through things. But waiting for you on the other side of the hard times is the joy of obtaining the prize, the good result.
********************************
Today, be encouraged by the way Jesus handled trials. He knew the joy that was before Him and persevered until the end. He's given you the power to do the same.
********************************
I want to endure like Jesus. Ask the Lord to help you to get a vision for the joy of obtaining the prize that awaits you so that I can endure whatever trial comes my way.
********************************
#GodFirst #WalkWithChrist #Grace #Strength #Prayer #GodIsLove #Peace #Praise #Joy #Love #Faith #Forgiveness #Hope #Mercy #Acceptance #Trust #ChristJesus #Rejoice #NoFear #Redeemed #Truth #Humility #GodIsLife #BeIntentional #StayConnected #LoveLikeJesus #LoveDaily #Integrity
Moje krótkie wakacje dobiegły końca 😭 Budapeszt jest przepiękny i każdemu polecam się tam wybrać 🙈 Klimat tego miasta, architektura, coś cudownego💕
Miasto warto zobaczyć również nocą, budynek parlamentu wygląda wtedy przepięknie 😍

Następny Wiedeń, Londyn, Rzym czy może jeszcze inne miasto?🤔
Niestety najbliższy dłuższy weekend mogę zrobić sobie dopiero po nowym roku, więc trochę czasu na decyzję jest 🙈😂
Miłego popołudnia 😘
Si difficile à atteindre, l’équilibre. 🍂 J’ai toujours eu de la difficulté à doser mon énergie, parce que je suis plus confortable de me lancer à 1000% dans un projet que d’y aller une étape à la fois. C’est noir ou blanc, toute ou pentoute. Cette semaine, je vise la zone grise, la zone d’équilibre. ☁️
Tego małego Bąka kocham nad życie! Jestem dumna, że jestem jego mamą ❤️ ile taki mały człowiek może dać szczęścia 😊❤️ #wszystkocokocham #jestemmama #jestembojestes #kochamnadzycie #love #lovetheeyes #eye #daily #lovedaily #mom #momtobe #momof3 #mamaisyn #synek #son #synekmamusi #malyprzystojniak #instapic #instadaily #cute #travel #travelboy #gbpresets #daily
If you eat the bulk of your food at night, listen up! 👑🍴Have you ever heard the old saying, “Breakfast like a king, lunch like a prince, and dinner like a pauper”? 🕖🕛🕡Basically, eat more food “earlier” in the day, and less as the day goes on. It has been pretty popular diet advice for decades. 💡It turns out, there might be something to it. A recent study followed 31 overweight/obese adults (with an average age of 36, 90 percent of them women). It was a weight-loss study that compared daily calorie restrictions to time-restricted eating (i.e., they could only eat during certain hours each day). 🍜😴Everyone had the same eating “window” – eating meals during an 11-hour timeframe – and slept the same amount of time. Some people ate earlier in the day, and others later. ⬆Well, according to the researchers, eating later in the day WAS associated with both a higher body mass index and a higher body fat percentage. 
They presented their results at the Endocrine Society’s annual meeting earlier this year! 🌟🌟🌟The takeaway? If you’re concerned about gaining weight, you can experiment with shifting your quantity of food so you eat more earlier in the day vs. later. 
You might also find you sleep better and have more energy!

Looking to jumpstart your fitness or weight-loss journey? I can help! 💪🏼 I’m putting a brand-new program starting 01.11. This is specifically for women who who are ready to finally stop the Diet Cycle and want to take back control over their health in the next 60 days. It’s a remote program, so you can join from anywhere in the world. .

I’m looking for 5 women to test it out at a HUGE DISCOUNT, help me work out the kinks, and get amazing results that I can use as a case study. If that’s you, COMMENT ‘tell me more’ below and I’ll message you with the details.
His Love Manifested. 
When you keep God’s Word He will reveal and manifest Himself to you. When you commune with God and keep His Word close to your heart, God will disclose His secrets and unveil the hidden things out of His Heart. Let God reveal His hidden treasure to you. ********************************
God wants to reveal Himself to you and work through you. The world is waiting on you to disclose yourself as a son. Through the love that you display to others, people will see God working through your love. Some will only come to know Christ through an encounter with you. ********************************
You are God’s gift to the Earth. You were born for such a time as this. Manifest your love to others. Choose to live out a life that pleases God and is directed by His Voice. Let His Word guide your pathway. Become the living Blueprint that transforms generations. Become the example that shifts the spiritual trajectory of your family. ********************************
Shift your destiny by submitting your heart to God. Let God guide your gifts in order to reach others for Him. Let God lead you into uncharted territory. Let God lead you upon the waters. Let God call you out into the deep. Keep His commandments and surrender to Him. Walk with God and He will direct your path. ********************************
#GodFirst #WalkWithChrist #Grace #Strength #Prayer #GodIsLove #Peace #Praise #Joy #Love #Faith #Forgiveness #Hope #Mercy #Acceptance #Trust #ChristJesus #Rejoice #NoFear #Redeemed #Truth #Humility #GodIsLife #BeIntentional #StayConnected #LoveLikeJesus #LoveDaily #Integrity
Did it ever occur to you that you have a relationship with yourself? You may have never given it much thought, but you spend more time with yourself than anyone else, and it's vital that you get along well with you because you are the one person you never get away from.
********************************
We should love ourselves, not in a selfish, self-centered way that produces a lifestyle of self-indulgence, but in a balanced, godly way that affirms God's creation as essentially good and right. We may be flawed by unfortunate experiences we've gone through, but that doesn't mean we're worthless and good-for-nothing.
********************************
We must have the kind of love for ourselves that says, "I know God loves me, so I can love what God chooses to love. I don't love everything I do, but I accept myself because God accepts me." We must develop the kind of mature love that says, "I believe God is changing me daily, but during this process, I will not reject what God accepts. I'll accept myself as I am right now, knowing that I will not always remain this way."
********************************
Like Isaiah 43:25 says, God blots out your sins and accepts you, which means that you don't have to reject yourself. You are free to love yourself in a healthy way because He loves you!
********************************
#GodFirst #WalkWithChrist #Grace #Strength #Prayer #GodIsLove #Peace #Praise #Joy #Love #Faith #Forgiveness #Hope #Mercy #Acceptance #Trust #ChristJesus #Rejoice #NoFear #Redeemed #Truth #Humility #GodIsLife #BeIntentional #StayConnected #LoveLikeJesus #LoveDaily #Integrity
His Love. 
It’s easy to “keep, guard and protect” something when nothing is wrong. It is easy to protect something when you’re not under attack.
********************************
Ecclesiastes‬ ‭3:1‬ ‭states, “For everything there is a season, a time for every activity under heaven.” When the storms, challenges and obstacles of life head your way, choose to keep, guard and protect His Word. Keep His Word close to your heart. 
David declared, “I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you.” Psalms‬ ‭119:11‬. Sometimes you have to hide God’s Word in your heart. Let His Word be absorbed in the borders of your heart. Let His Word be the bedrock of your spiritual DNA. Let your character reflect His Word. ********************************
As you walk out and live out the Word of God daily, let His Word and your reputation become one. Let your heart be married to His Word. Let every fiber of your being cherish His Word. God sent His Word to lead you and to pursue you. His Word became flesh and died for you. His Word Loves you. God is Love and there is nothing that can separate you from the Love of Christ. ********************************
Let the Love of Christ lead you. Let His Love pull you out of the wilderness. “So now I am giving you a new commandment: Love each other. Just as I have loved you, you should love each other. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples.” John‬ ‭13:34-35‬ ********************************
#GodFirst #WalkWithChrist #Grace #Strength #Prayer #GodIsLove #Peace #Praise #Joy #Love #Faith #Forgiveness #Hope #Mercy #Acceptance #Trust #ChristJesus #Rejoice #NoFear #Redeemed #Truth #Humility #GodIsLife #BeIntentional #StayConnected #LoveLikeJesus #LoveDaily #Integrity
The word brokenness may strike fear in some people, but it's really not a bad word. God doesn't desire to break our spirits, but He wants to break that outer shell, the flesh that prevents Him from being all He wants to be in and through us. He wants to break off things like pride, rebellion, selfishness and independence. God wants us to be totally dependent on Him, and suffering seems to bring us to that point.
********************************
Sometimes people seem surprised that they must go through a time of trial or suffering. Perhaps they've been faithful to learn and obey the Word, and the trials still come. Sometimes trials come simply to test and purify our faith.
********************************
When these trials come your way, embrace them, because they lead to real, true brokenness. God wants us to live by the Spirit, not the flesh, and this is so much easier when we allow Him to break off our lives any sinful or selfish habit or trait that would keep us from Him.
********************************
Do you want to be close to God? Then embrace brokenness, knowing that it will lead to greater things in your future.
********************************
Ask the Holy Spirit to help you to realize that sometimes you need brokenness. It may not be comfortable, but invite Him to break off and get rid of anything that's keeping you from Him!
********************************
#GodFirst #WalkWithChrist #Grace #Strength #Prayer #GodIsLove #Peace #Praise #Joy #Love #Faith #Forgiveness #Hope #Mercy #Acceptance #Trust #ChristJesus #Rejoice #NoFear #Redeemed #Truth #Humility #GodIsLife #BeIntentional #StayConnected #LoveLikeJesus #LoveDaily #Integrity
🎀Tea i Mario, 19.10.2019.🎀
#lovedaily
#musicdaily
#glazbazavjencanje
#zagrebwedding
핑크뮬리🌾🌾
Nostalgie de ne pas avoir de commandes à emballer ce week-end! On a une belle promo -40% pour pick up, c’est le temps! 🙊🌿 @lapetiteplanterie
Take a walk
我都不知道,西子灣隧道竟有可容納兩千多人的戰時避難所!#哈碼星 #高雄景點 #cityview #tunnel#隧道#西子灣秘境#散步#takeawalk#情侶放閃日記 #lovedaily#Secretspot

Loading