#تکست

وقتى دكتر ها دست به تظاهرات ميزنن😁😁

7 minutes ago

وقتى دكتر ها دست به تظاهرات ميزنن😁😁
. دختری که چشمانش را میبندد انگشتانِ ظریف اش را رویِ سینه گره می اندازد ، میانِ

3 weeks ago

. دختری که چشمانش را میبندد انگشتانِ ظریف اش را رویِ سینه گره می اندازد ، میانِ دم و باز دم هایش لبخند میزند شیرین عقل نیست! او فقط ، در آغوش کشیدنت را تمرین میکند! #رها_صا #آغوش #لبخند #تکست #عاشقانه #تکست_خاص
. ای یار بکش دستم آنجا که تو آنجایی... #رها_صا #یار #تکست#عاشقانه#تکست_خاص

3 weeks ago

. ای یار بکش دستم آنجا که تو آنجایی... #رها_صا #یار #تکست #عاشقانه #تکست_خاص
. در عکس هایش که برایم می فرستاد همیشه تنها بود در خیابان پارک خانه فکر می کردم

3 weeks ago

. در عکس هایش که برایم می فرستاد همیشه تنها بود در خیابان پارک خانه فکر می کردم بی من هرجا برود تنهاست و من چه ابلهانه عکاس را ندید می گرفتم. #رها_صا #عکس #تکست #عاشقانه #تکست_خاص
. دلم گرفته ای دوست بهای شانه ات چند...؟ #رها_صا #دلم_گرفته #تکست#عاشقانه#تکست_خ

3 weeks ago

. دلم گرفته ای دوست بهای شانه ات چند...؟ #رها_صا #دلم_گرفته #تکست #عاشقانه #تکست_خاص
Next